(فارسی | كوردی | English)
1399/12/09   [۱۱۸۱۹ بازدید]

کامپیوتر ورودی 99 رشته کامپیوتر به آقای سیدی مراجعه کنند
کامپیوتر - دیپلم کاردانش مرتبط
کامپیوتر - فنی و حرفه ای مرتبط
کامپیوتر_نظری
کامپیوتر_دیپلم_نظام_قدیم_کامپیوتر
کامپیوتر_دیپلم_هنرستان_غیر_مرتبط
 معماری  دروس ترم بندی شده کاردانی پیوسته معماری(دیپلم فنی غیرمرتبط)
 دروس ترم بندی شده کاردانی پیوسته معماری(دیپلم فنی و حرفه ای)
 دروس ترم بندی شده کاردانی پیوسته معماری(دیپلم کارودانش)
 دروس ترم بندی شده کاردانی پیوسته معماری(دیپلم نظری)
 تربیت بدنی  دروس ترم بندی شده کاردانی پیوسته تربیت بدنی(دیپلم تربیت بدنی)
 دروس ترم بندی شده کاردانی پیوسته تربیت بدنی(دیپلم نظری)
 دروس ترم بندی شده کاردانی پیوسته تربیت بدنی (دیپلمه های فنی غیرتربیت بدنی)
 حسابداری  دروس ترم بندی شده کاردانی پیوسته حسابداری (دیپلم فنی و حرفه ای )
 دروس ترم بندی شده کاردانی پیوسته حسابداری (دیپلم کاردانش )
 دروس ترم بندی شده کاردانی پیوسته حسابداری (دیپلم نظری )
 الکتروتکنیک جدول ترم بندی دوره کاردانی پیوسته الکتروتکنیک - برق صنعتی(دیپلم فنی و حرفه ای)
جدول ترم بندی دوره کاردانی پیوسته الکتروتکنیک - برق صنعتی(دیپلم کاردانش)
جدول ترم بندی دوره کاردانی پیوسته الکتروتکنیک - برق صنعتی(دیپلم نظری)
 الکترونیک جدول ترم بندی دوره کاردانی پیوسته الکترونیک- برق صنعتی(دیپلم فنی و حرفه ای)
جدول ترم بندی دوره کاردانی پیوسته الکترونیک- برق صنعتی(دیپلم کاردانش)
جدول ترم بندی دوره کاردانی پیوسته الکترونیک- برق صنعتی(دیپلم نظری)
 امور اداری  دروس ترم بندی شده کاردانی پیوسته امور اداری(دیپلم فنی غیرمرتبط)
 دروس ترم بندی شده کاردانی پیوسته امور اداری(دیپلم فنی و حرفه ای)
 دروس ترم بندی شده کاردانی پیوسته امور اداری(دیپلم کارودانش)
 دروس ترم بندی شده کاردانی پیوسته امور اداری(دیپلم نظری)
 تاسیسات  دروس ترم بندی شده کاردانی پیوسته تاسیسات(هنرستان نظام قدیم)
 دروس ترم بندی شده کاردانی پیوسته تاسیسات(دیپلم فنی و حرفه ای)
 دروس ترم بندی شده کاردانی پیوسته تاسیسات(دیپلم کارودانش)
 دروس ترم بندی شده کاردانی پیوسته تاسیسات(دیپلم نظری)
 ساختمان  دروس ترم بندی شده کاردانی پیوسته ساختمان(دیپلم فنی و حرفه ای)
 دروس ترم بندی شده کاردانی پیوسته ساختمان(دیپلم کارودانش)
 دروس ترم بندی شده کاردانی پیوسته ساختمان(دیپلم نظری)
   

کامپیوتر دروس ترم‌بندی شده كاردانی پیوسته کامپیوتر(دیپلم غیرمرتبط)
دروس ترم‌بندی شده كاردانی پیوسته کامپیوتر(دیپلم فنی وحرفه ای)
دروس ترم‌بندی شده كاردانی پیوسته کامپیوتر(دیپلم کاردانش)
دروس ترم‌بندی شده كاردانی پیوسته کامپیوتر(دیپلم نظری)
 معماری  دروس ترم بندی شده کاردانی پیوسته معماری(دیپلم فنی غیرمرتبط)
 دروس ترم بندی شده کاردانی پیوسته معماری(دیپلم فنی و حرفه ای)
 دروس ترم بندی شده کاردانی پیوسته معماری(دیپلم کارودانش)
 دروس ترم بندی شده کاردانی پیوسته معماری(دیپلم نظری)
 حسابداری  دروس ترم بندی شده کاردانی پیوسته حسابداری (دیپلم فنی و حرفه ای )
 دروس ترم بندی شده کاردانی پیوسته حسابداری حسابداری نظری (ریاضی تجربی)
 دروس ترم بندی شده کاردانی پیوسته حسابداری (دیپلم غیر مرتبط)
 دروس ترم بندی شده کاردانی پیوسته حسابداری كاردانش و نظری (انسانی)
 دروس ترم بندی شده کاردانی پیوسته حسابداری كاردانش و نظری(انسانی)
 دروس ترم بندی شده کاردانی پیوسته حسابداری كاردانش ورودی 95
 دروس ترم بندی شده کاردانی پیوسته حسابداری نظری (انسانی) ورودی 95
 تربیت بدنی  دروس ترم بندی شده کاردانی پیوسته تربیت بدنی(دیپلم تربیت بدنی)
 دروس ترم بندی شده کاردانی پیوسته تربیت بدنی(دیپلم نظری)
 دروس ترم بندی شده کاردانی پیوسته تربیت بدنی(دیپلمه های فنی غیرتربیت بدنی)
 الکتروتکنیک جدول ترم بندی دوره کاردانی پیوسته الکتروتکنیک - برق صنعتی(دیپلم غیر مرتبط)
جدول ترم بندی دوره کاردانی پیوسته الکتروتکنیک - برق صنعتی(فنی و کاردانش)
جدول ترم بندی دوره کاردانی پیوسته الکتروتکنیک - برق صنعتی(نظری)
 الکترونیک جدول ترم بندی دوره کاردانی پیوسته الکترونیک- برق صنعتی(دیپلم غیر مرتبط)
جدول ترم بندی دوره کاردانی پیوسته الکترونیک- برق صنعتی(فنی و کاردانش)
جدول ترم بندی دوره کاردانی پیوسته الکترونیک- برق صنعتی(نظری)
 امور اداری  دروس ترم‌بندی شده كاردانی پیوسته امور اداری
 تاسیسات  دروس ترم‌بندی شده كاردانی پیوسته تاسیسات تهویه مطبوع – غیر مرتبط
 دروس ترم‌بندی شده كاردانی پیوسته تاسیسات تهویه مطبوع – فنی و کاردانش
 دروس ترم‌بندی شده كاردانی پیوسته تاسیسات تهویه مطبوع – نظری
 ساختمان  دروس ترم‌بندی شده كاردانی پیوسته ساختمان (غیر مرتبط)
 دروس ترم‌بندی شده كاردانی پیوسته ساختمان (فنی و حرفه ای)
 دروس ترم‌بندی شده كاردانی پیوسته ساختمان (کار و دانش)
 دروس ترم‌بندی شده كاردانی پیوسته ساختمان (نظری)
 صنایع شیمیایی  دروس ترم‌بندی شده كاردانی پیوسته صنایع شیمیایی - فنی و حرفه ای
 دروس ترم‌بندی شده كاردانی پیوسته صنایع شیمیایی -دیپلم غیر مرتبط کاردانش
 دروس ترم‌بندی شده كاردانی پیوسته صنایع شیمیایی -دیپلم نظری
 مکانیک  دروس ترم‌بندی شده كاردانی پیوسته مکانیک خودرو - فنی و کاردانش
 دروس ترم‌بندی شده كاردانی پیوسته مکانیک خودرو (غیر مرتبط)
 دروس ترم‌بندی شده كاردانی پیوسته مکانیک خودرو- دیپلم نظری
 نقشه برداری  دروس ترم‌بندی شده كاردانی پیوسته نقشه برداری(دیپلم نظری)
 دروس ترم‌بندی شده كاردانی پیوسته نقشه برداری(فنی حرفه ای و کارودانش و غیر مرتبط)
 نقشه کشی  دروس ترم‌بندی شده كاردانی پیوسته نقشه کشی عمومی - غیر مرتبط
 دروس ترم‌بندی شده كاردانی پیوسته نقشه کشی عمومی - فنی و کاردانش
 دروس ترم‌بندی شده كاردانی پیوسته نقشه کشی عمومی - نظری