(فارسی | كوردی | English)
1400/01/15   [۴۴۰۵ بازدید]

نام و نام خانوادگی: دکتر عادل صلواتی

دکتر عادل صلواتی

سوابق تحصیلی:

 ردیف   مقطع   رشته تحصیلی   دانشگاه 
 1   کارشناسی   مدیریت دولتی   دانشگاه تهران 
 2   کارشناسی ارشد   مدیریت دولتی   دانشگاه علامه طباطبایی 
 3   دکترای تخصصی   مدیریت دولتی   دانشگاه علامه طباطبایی 

 

سوابق اجرایی:

 ردیف   سمت اجرایی   دانشگاه   سال 
 1   رئیس واحد   واحد سقز   1385-1386 
 2   رئیس واحد   واحد مهاباد   1386-1388 
 3   رئیس دانشکده علوم انسانی   واحد سنندج   1391-1398 

اهم وظایف رییس آموزشكده :

شاغل در این پست تحت نظارت معاون دانشگاه و رئیس مركز آموزشی و فرهنگی برای انجام وظایف زیر توسط ریاست سازمان سما منصوب می شود:
‐ برنامه ریزی آموزشی و پرورشی برای تحقق اهداف و آرمانهای سازمان سما .
‐ كسب آگاهی از شرح وظایف مجموعه ذیربط اعم از معاونان ، كارشناسان و كاركنان .
‐ ترسیم چشم انداز برنامه توسعه آموزشكده و شناخت ضعف ها، تهدید ها، فرصت ها و قوت های موجود برای  تدوین برنامه های سالانه و دوسالانه آموزشكده .
‐ استفاده از مشاركت كاركنان در تولید و اجرای برنامه های آموزشی، پرورشی و پژوهشی آموزشكده .
‐ سازماندهی عوامل انسانی مطابق با چارت تشكیلات آموزشكده برای اجرای برنامه ها و طرح ها و وظایف محوله .
‐ توسعه نگرش و علاقه مندی كاركنان به رعایت ضوابط و آیین نامه های اداری، آموزشی، پرورشی و پژوهشی .
‐ توسعه شایستگی های حرفه ای كاركنان .
‐ ارتقاء آگاهی و تسلط بر كلیه ضوابط اداری و آیین نامه های آموزشی و پرورشی و اشراف بر اساسنامه دانشگاه آزاد و اجرای دقیق آنها .
‐ نظارت بر حسن روابط بین كاركنان و رفع موانع احتمالی در فرآیند اجرای برنامه هاو انجام وظایف .
‐ اعمال تدابیر لازم برای تقویت و حفظ روحیه ابتكار و نوآوری در زیر مجموعه مربوطه .
‐ بررسی و كنترل صحت گزارشات  اطلاعات و سایر داده های دریافتی از طرف هریك از كاركنان .
‐ رسیدگی به پیشنهادات ارسالی از طرف كاركنان در جهت بهره برداری و ارائه بازخورد به مخاطب .
‐ برنامه ریزی در جهت تحقق انتظارات ضابطه مند معاون دانشگاه و حفظ تعامل سازنده با وی .
‐ نظارت بر عملكرد مدرسان و ارزیابی نتایج بدست آمده در دوره های زمانی مشخص .
‐ شناسایی نقاط ضعف و تهدید ؛ رفع و حذف آنها و تقویت نقاط قوت و بهره مندی بهتر از فرصت ها .
‐ تدوین برنامه های زمانبندی شده برای نظارت مستمر و هدفمند بر حسن انجام وظیفه كاركنان .
‐ نظارت مستقیم بر تدوین و اجرای برنامه های پژوهشی و ارزیابی از نتایج حاصل .
‐ تنظیم گزارشهای لازم از فرآیند و دستاورد اجرای طرح های آموزشی و پژوهشی .
‐ برنامه ریزی و نظارت بر روند تشكیل منظم و به موقع شوراهای آموزشكده وتشكیل كمیته انضباطی در صورت لزوم اجرای برنامه ها و طرح ها و بخشنامه های سازمان .
‐ نظارت و ارزیابی از فرآیند اجرای بخشنامه ها و دستورالعمل ها .
‐ تشویق  تقدیر و تشكر از كاركنان و دانشجویان فعال .
‐ تذكر و تنبیه كاركنان و دانشجویان خاطی ، مطابق با آئین نامه های انضباطی .
‐ اجرای امور ارجاعی از سوی معاون دانشگاه و رئیس مركز آموزشی و فرهنگی سما .
‐ تشكیل شوراهای آموزشی و پژوهشی و دعوت از اعضاء ذیربط، بر اساس دستورالعمل های مربوطه .
‐ تلاش در جهت تجهیز كارگاه ها و آزمایشگاه های مختلف، و انجام هر نوع اقدام لازم در این زمینه .
‐ ارتباط مستمر و منظم با دانشجویان و بررسی و مطالعه نظرات و پیشنهادات آنها .
‐ نظارت دقیق بر حسن اجرای دستورالعمل های مربوط به صدور مدارك فارغ التحصیلی دانشجویان .
‐ تلاش در جهت توسعه كمی دانشجویان آموزشكده، در راستای توسعه رشته های مورد نیاز .
‐ تلاش و همكاری لازم در جهت تأمین مدرسان شایسته) حق التدریس یا رسمی و پیمانی.