(فارسی | كوردی | English)
1398/10/11   [۲۴۱۹ بازدید]

نام و نام خانوادگی: نجم الدین رحمانی

شاغل در این پست با رعایت قوانین و مقررات به انجام وظایف ذیل می پردازد :

 

‐ تهیه و خرید كلیه لوازم مصرفی و اداری مورد نیاز .

‐ استعلام قیمت و خرید ماشین آلات تكثیر و لوازم عمده .

‐ پیگیری امور سازمان در ادارات و سازمانهای دولتی نظیر اداره آب و گاز و غیره .

‐ پیگیریهای لازم جهت امور مربوط به خودروهای معاونت نظیر اخذ مجوز طرح ترافیك و یا انجام تعمیرات و همچنین امور مربوط به عوارض و معاینه خودروها و غیره .

‐ خرید و یا تعمیر لوازم آموزشی و كمك آموزشی از قبیل میز ، نیمكت ، لوازم آزمایشگاهی ، ورزشی و غیره .

‐ تدارك و تهیه لوازم مورد نیاز جهت برگزاری جشنواره ها و مراسم در طی سال .

‐ تنظیم قرارداد و گرفتن پیش فاكتور برای خریدهای از یك میلیون ریال به بالا .

‐ همكاری با مدیران مدارس و سایر قسمتهای معاونت از قبیل امور مالی ، انباردار ، تكنسین ساختمان جهت رفع مشكلات موجود .

‐ پیگیری لیست اقلام درخواستی همكاران از تعاونی سازمان و فعالیت در جهت رفاه و تامین مایحتاج مورد نیاز .

‐ گردآوری و بررسی نیازهای سایر قسمت ها و نظارت بر تأمین نیازهای اداری .

‐ نظارت و بازبینی مستمر بر موجودی انبار و چگونگی تأمین ملزومات اداری .

‐ برنامه ریزی برای بازرسی مستمر و منظم شبكه داخلی برق  آب  تلفن و تأسیسات آموزشكده .

‐ نظارت بر انجام مناسب و به موقع امور تعمیرات و دریافت گزارش عملیات .

‐ تهیه و تنظیم فهرست احتیاجات سالیانه آموزشكده باتوجه به گزارش ملزومات سال قبل .

 

‐ انجام سایر امور ارجاعی مربوطه از طرف مقام مافوق