(فارسی | كوردی | English)
1398/10/11   [۳۱۷۸ بازدید]

نام و نام خانوادگی :   مهناز قادری
 
 شاغل در این پست با رعایت قوانین و مقررات به انجام وظایف زیر می پردازد : 
 
‐ حفظ و نگهداری منابع مالی و رعایت عدالت در تخصیص منابع .
‐ اختصاص اعتبار مورد نیاز برای اجرای طرح و برنامه ها .
‐ تهیه و تنظیم ترازنامه سالیانه، سود و زیان و سایر صورتهای مالی و آماده سازی تحلُیل¬های داده¬های مالی برای ارائه به مقام مافوق .
‐ راهبری مجموعه تحت سرپرستی برای اجرای صحیح قوانین مالی ، مالیاتی و كسر و واریز بموقع آن به حسابهای مربوط .
‐ تسهیل ارایه خدمات كلیه بخش ها ی اداری ، آموزشی و فرهنگی آموزشكده .
‐ ابلاغ دستورالعملها ، بخشنامه ها و ضوابط مربوط به امورمالی و نظارت بر حسن اجرای آنها .
‐ رعایت اولویت بندی در تخصیص و تأمین اعتبارات .
‐ شركت در كمیسیون ها ، سمینارها ، جلسات مختلف و تهیه گزارش های لازم برای ارائه به مقامات مافوق.
‐ ایجاد ارتباط با موسسات مالی ، بانك ها برای استفاده از خدمات امور مالی آنها .
‐ نظارت بر تنظیم اسناد حسابداری با رعایت مقررات مالی .
‐ پیگیری مکاتبات و بخشنامه ها.
-نظارت بر کار کارکنان مالی.
‐ مراقبت و نگهداری دفاتر  اعتبارات و تعهدات آموزشكده .
‐ توسعه بهره وری و استفاده مطلوب از امكانات و منابع .
‐ دریافت بخشنامه ها و دستور العمل های مربوط به حوزه كاری و مطالعه دقیق آنها بمنظور اجرای كامل مقررات .
‐ انجام سایر امور ارجاعی مربوط بنا به صلاحدید مقام مافوق .