(فارسی | كوردی | English)
1398/10/11   [۲۵۰۷ بازدید]

اهم وظایف معاون پشتیبانی :

شاغل در این پست با رعایت قوانین و مقررات به انجام وظایف ذیل می پردازد : 
‐ كسب آگاهیهای لازم از قوانین و مقررات مربوط .
‐ برنامه ریزی و تدوین چارچوبهای عملیاتی بر مبنای اهداف تعریف شده .
‐ نظارت بر حسن اجرای برنامه ها  دستورالعمل ها  قوانین و مقررات توسط كاركنان مجموعه تحت سرپرستی .
‐ تبیین و توصیف خط مشیهای مالی آموزشكده برای مدیران زیر مجموعه جهت توجیه و هماهنگی بیشتر در اجرا .
‐ نظارت بر تهیه و تنظیم بودجه دانشكده اعم از بودجه های كوتاه مدت  میان مدت و بلند مدت  بودجه های عملیاتی و عمرانی .
‐ تدبیر راهكار های عملی برای كم كردن هزینه ها و بهره گیری مناسبتر از اعتبارات و ابلاغ راهكارها و پیشنهادات به رئیس آموزشكده و بعد از تأیید به سایر معاونت های آموزشكده .
‐ نظارت و اظهار نظر در رابطه با ترازنامه سالیانه و سایر گزارشات مالی .
‐ بازرسی مستمر بر روند تهیه و توزیع ملزومات اداری و مالی آموزشكده .
‐ سازماندهی امور مربوط به مدیریت های زیر مجموعه و اخذ و مطالعه گزارشات ادواری مربوط به نحوه عملكرد آنها .
‐ انجام سایر امور محوله مربوط از طرف مقام مافوق .