(فارسی | كوردی | English)
1398/10/11   [۳۰۳۷ بازدید]

امور فارغ التحصیلان
کارشناس امور فارغ التحصیلان :
نام و نام خانوادگی : هدیه میرکی
 سمت : کارشناس امور فارغ التحصیلان
 
 
شرایط تحویل مدرک گواهینامه موقت دوره ی کاردانی:
دانشجویان پسر :تحویل برگه تسویه حساب+ اصل کارت پایان خدمت
دانشجویان دختر: تحویل برگه تسویه حساب
 
شرایط تحویل  مدرک دانشنامه :
دانشجویان پسر :
اصل گواهینامه موقت تحویل داده شده+ اصل کارت پایان خدمت+تسویه وام دانشجویی در صورت وام دار بودن+ تحویل برگه تسویه حساب
دانشجویان دختر:
اصل گواهینامه موقت تحویل داده شده +تسویه وام دانشجویی در صورت وام دار بودن+ تحویل برگه تسویه حساب
ساعت پاسخگویی به دانشجویان جهت انجام امور فارغ التحصیلی دانشکده سما سنندج :
ساعت 10-12
تلفن تماس واحد فارغ التحصیلان دانشکده سما سنندج:
33669415داخلی : 209
 
 
 
 اهم وظایف كارشناس امور فارغ التحصیلان و مشمولین :
 شاغل در این پست با رعایت قوانین و مقررا ت به انجام وظایف ذیل می پردازد : 
 
‐ بررسی و ارزیابی پرونده تحصیلی و ارزیابی وضعیت تحصیلی و رفع مشكلات احتمالی در روند فارغ التحصیلی دانشجویان.
‐ ارتباط با كارشناسان آموزشی و دانشجویی و اطلاع رسانی در زمینه ضوابط فارغ التحصیلی به منظور كاهش مشكلات دانشجویان در صدور گواهینامه ها و دانشنامه های تحصیلی .
‐ اجرای دقیق دستورالعمل های فارغ التحصیلی و پیگیری صدور  گواهینامه و دانشنامه های فارغ التحصیلا ن آموزشكده از طریق مراجع ذیربط .
‐ اطلاع رسانی به دانشجویان در زمینه ضوابط فارغ التحصیلی به منظور پیشگیری از مشكلات تحصیلی .
‐ انجام امور مربوط به صدور تاییدیه های مدرك تحصیلی بنا به درخواست دانشجویان .
‐ ‐ پیگیری دریافت مجوز های خاص در رفع مشكلات پرونده تحصیلی دانشجویان .
‐ آماده سازی پرونده تحصیلی دانشجویان و پیگیری ارسال آن به مراجع ذیربط جهت انجام مراحل فارغ التحصیلی .
‐ استخراج آمار دانشجویان فارغ التحصیل و تمهید مقدمات بر اساس زمانبندی لازم برای انجام امور فارغ التحصیلی .
‐ شركت در دوره های آموزشی همایشها و نشستهای مرتبط با وظایف محوله .
‐ انجام سایر امور ارجاعی مربوط حسب صلاحدید مقام مافوق .