(فارسی | كوردی | English)
1398/10/11   [۶۶۶۹ بازدید]

کارشناس امور دانشجویی آموزشکده:

 

مدیریت امور دانشجویی از جمله حساس ترین ادارات دانشگاه بوده که ارتباط مستقیم با دانشجویان داشته و فراهم کننده نیازهای عمومی دانشجویان است. در حال حاضر دو اداره امور تغذیه و صندوق رفاه دانشجویان تحت نظر مدیریت امور دانشجویی دانشگاه اداره می شوند.

1. اداره امورتغذیه

اداره تغذیه با هدف تامین غذای دانشجویان،کارکنان واساتید و نظارت علمی برکیفیت وکمیت آن فعالیت مینماید.دراین راستا کارشناسان مربوط مواداولیه ورودی را ازلحاظ معیارهای بهداشتی کنترل نموده و برکلیه مراحل تهیه وآماده سازی وپخت وتوزیع غذا نظارت دارند لذا آنچه حائزاهمیت است اینکه کارشناسان ازهیچ کوششی در دستیابی دانشجویان به غذای سالم دریغ نمی-کنند. تلاش مسئولان اداره امور تغذیه و مدیریت امور دانشجویی همواره در راستای بهبود کیفیت غذای دانشجویی بوده است.

2. اداره رفاه دانشجویان

صندوق رفاه  دانشجویان در راستای ارائه وام تحصیلی انجام  وظیفه می نماید.

شرایط دریافت وام /صندوق رفاه دانشجویی(وزارت علوم ) 

1- فتوکپی شناسنامه و کارت ملی (هرکدام یک برگ).

2-فتوکپی کارت دانشجویی وپوشه(  یک برگ/یک عدد).

3-فتوکپی حکم کارگزینی یا تاییدیه اداره مربوطه یک برگ.(شامل مستمری بگیر، شاغل). 

4-دریافت فرم ازواحد صندوق رفاه وتکمیل آن توسط( دانشجو/آموزش /ضامن)؛ توضیح اینکه ضامن بایستی دردفتر خانه اسنادرسمی فرم (فرم شماره 3) را تعهد نماید.

شرایط دریافت وام /صندوق رفاه دانشجویی(صندوق رفاه داخلی) 

1- فتوکپی شناسنامه و کارت ملی (هرکدام یک برگ).

2-فتوکپی کارت دانشجویی وپوشه(  یک برگ/یک عدد).

3-فتوکپی حکم کارگزینی یا تاییدیه اداره مربوطه یک برگ.(شامل مستمری بگیر، شاغل)؛ توضیح اینکه دانشجو با ارائه فتوکپی جواز کسب نیز می تواند ازمزایای تسهیلات براساس بخشنامه های مصوب سازمان مرکزی  اقدام نماید.

4- ارائه چک یا سفته به میزان 120درصد وام دریافتی به میزان مبلغ شش میلیون ریال معادل شش صد هزارتومان .

5-دریافت فرم ازواحد صندوق رفاه وتکمیل آن توسط دانشجو وضامن.

- درصورتی که دانشجو تمایل به دریافت دو2نوع وام (صندوق رفاه د اخلی /صندوق رفاه وزارت علوم) رادارد ارائه یک سری مدارک هویتی(شناسنامه/کارت ملی) کافی است./.      

اهم وظایف مدیریت امور دانشجویی:

1-2. برنامه ریزی درخصوص مسائل رفاهی، وامورتغذیه دانشجویان.

2-2. اجرای دقیق قوانین،آئین نامه هاوبخشنامه های دانشجویی.

3-2. پرداخت وامهای تحصیلی، شهریه تحصیلی به دانشجویان واجد شرایط.

4-2. انجام امورمربوط به بازپرداخت وامهاوتسویه حساب تسهیلات رفاهی دانشجویان.

5-2. انعقاد قراردادهای بیمه خدمات درمانی وبیمه حوادث دانشجویان.

6-2. صدور کارت دانشجویی.

7-2. تهیه وتنظیم برنامه های غذای هفتگی، ‌ماهانه وفصلی دانشجویان.

8-2. انجام اقدامات مربوط به انتخاب، سفارش، تحویل، نگهداری، پخت وتوزیع موادغذایی.

9-2. تلاش درجهت ارتقاءسطح معلومات کارکنان حوزه مدیریت دانشجویی به منظور برخورد متناسب بامسائل ومشکلات دانشجویی .

10-2. تلاش درجهت توسعه خدمات رفاهی دانشجویان سلف سرویسهای دانشجویی.   

درصورت امکان هرگونه  سوال /انتقاد/ پیشنهاد و...  رابا کارشناس اموردانشجویی به شماره تماس 08733669411الی 15داخلی 221 درمیان بگذارید.

اموردانشجویی دانشکده