(فارسی | كوردی | English)
1398/10/11   [۲۴۷۲ بازدید]

توسعه و تنوع مهارت آموزی در حوزه های دانش آموزی و دانشجویی، اجرای طرح های ارتقاء کیفیت در بخش های سلامت و مشاوره فراگیر، هوشمند سازی، مدارس ورزشی، مدارس دو زبانه و استعدادیابی از جمله فعالیت هایی است که در تبدیل مراکز سما به عنوان یک عامل فراخانواده در حوزه آموزشی و مهارت نقش آفرینی می کند.
محور قراردادن حوزه های فرهنگ، خانواده، کارآفرینی، بهداشت، ورزش، آموزش مهارت محور ، تکنولوژی اطلاعات و توانمندسازی منابع انسانی از جمله مواردی است که مراکز سما را به سمت تعالی رهنمون خواهد کرد.
مجموعه سما با راهبری دو حوزه ارزشمند آموزش، پایه و مهارت در دهه سوم فعالیت خود توسعه کیفی و تنوع فعالیت های ارزش آفرینانه را در دستور کار قرار داده است.