(فارسی | كوردی | English)
1398/10/11   [۲۴۰۱ بازدید]

4

اهم وظایف مدیر امور پژوهش :

شاغل در این پست با رعایت مقررات و قوانین موظف به انجام وظایف ذیل تحت نظارت رئیس آموزشكده می باشد: 

‐ كسب آگاهی های لازم از قوانین و آئین نامه ها ، خط مشی ها و مقاصد برنامه های راهبردی سازمان سما .

‐ برقراری و حفظ روابط و تبادل تجربه برای خلق راهكارهای اثربخش در جهت تحقق اهداف و مقاصد برنامه ها .

‐ طرح و تدوین برنامه های پژوهشی دانشكده باتوجه به چشم اندازهای برنامه چهارم توسعه و ارائه آن به مقام مافوق .

‐ برآورد اعتبار مورد نیاز برای اجرای طرح های پژوهشی و اعلام نظر در قالب گزارش به معاون مربوطه .

‐ طرح و نظارت بر تدوین و اجرای پژوهش های میدانی و ارتباط با مراكز صنعتی و تجاری برای شناسایی نیازهای آنها .

‐ پیشنهاد تأسیس رشته های فنی و حرفه ای متناسب با نیازهای مراكز صنعتی ، تجاری و جامعه محلی .

‐ برنامه ریزی برای ایجاد مركز منابع و مأخذ مورد نیاز در اجرای طرح های پژوهشی .

‐ نظارت بر سیستم اتوماسیون اداری مجموعه ذیربط و درخواست گزارش عملكرد و میز ان بهره وری این سیستم از كارشناس خدمات رایانه ای .

‐ ارائه خدمات آماری و اطلاعات مربوط به حوزه پژوهش به دانشجویان و مخاطبان .

‐ توسعه ، تجهیز و نوسازی كارگاه ها و آزمایشگاه های آموزشكده .

‐ توسعه نگرش مثبت دانشجویان و اساتید در انجام فعالیت های پژوهشی .

‐ تقویت روحیه ابتكار و نوآوری در كاركنان زیرمجموعه بویژه بخش پژوهش .

‐ گردآوری و برآورد دستاوردهای طرح های پژوهشی و ارائه نتایج آن به پژوهشگران .

‐ تهیه و تنظیم گزارش از عملكرد مجموعه جهت ارائه به مقامات مافوق .

‐ ارزشیابی از عملكرد كاركنان تحت نظارت .

‐ تقدیر و تشویق كاركنان آموزشی پژوهشی فعال .

‐ نظارت بر اجرای برنامه های آموزشی و درصورت نیاز ارائه رهنمودهای لازم به كاركنان ذیربط .

‐ انتخاب و انتصاب مدیر / مدیران گروه های آموزشی .

‐ شركت در سمینارها و گردهمائی های مربوط بنا به نظر مقامات مافوق .

‐ انجام سایر امور ارجاعی مربوطه از طرف مقام مافوق .