(فارسی | كوردی | English)
1398/10/11   [۴۲۳۲ بازدید]

اهم وظایف مدیر امورآموزشی :
شاغل این پست با رعایت قوانین و مقررات در اجرای امور زیر تحت نظارت معاون آموزشی و پژوهشی انجام وظیفه می كند.
‐ تولید برنامه آموزشی نیمسالانه و سالانه آموزشكده با همكاری سایر كاركنان ذیربط .
‐ نظارت بر حسن اجرای مراحل ثبت نام در هر نیمسال و تأئید فهرست و آمار دانشجویان ورودی .
‐ تهیه تقویم آموزشی و اعلام به گروه های آموزشی .
‐ سازماندهی نیروهای انسانی و عوامل آموزشی .
‐ نظارت بر حسن اجرای آیین نامه های آموزشی و دستورالعملهای ابلاغی از طرف سازمان مركزی .
‐ تهیه گزارشهای ماهانه ، فصلی و سالانه از عملكرد حوزه آموزش دانشكده و ارائه آن به معاون آموزشی و پژوهشی .
‐ برنامه ریزی نظارت بر حسن اجرای امتحانات و درخواست گزارش از كارشناس مربوط .
‐ بررسی درخواستهای دانشجویان در خصوص مرخصیها - صدور گواهی اشتغال به تحصیل و ... ، تأیید آنها در صورت عدم مغایرت با آیین نامه ها .
‐ نظارت برآماده سازی فهرست كامپیوتری اسامی دانشجویان و ارسال به موقع آنها به گروه های آموزشی .
‐ نظارت مستمر بر عملكرد كارشناسان و كاركنان ذیربط .
‐ ارایه بازخورد نتایج نظارت و ارزشیابی از اجرای برنامه ها و عملكرد كاركنان به آنها .
‐ بررسی تجهیزات آزمایشگاه و كارگاه ، تهیه گزارش از عملكرد و نیازهای آن مجموعه درصورت لزوم .
‐ شناسایی مسایل و ارایه راهكار در جهت حل آنها .
‐ انجام امور ارجاعی .