(فارسی | كوردی | English)

 1- تهیه فیش بانکی : شماره حساب 0104460446004 بانک ملی بنام سازمان مرکزی مبلغ: 70000 ریال
2- دو عدد تمبر 1000 تومانی (بانک ملی)
3- تائیدیه تحصیلی: جهت اخذ تائیدیه تحصیلی به بایگانی (آقای لطفی) مراجعه نموده و پس از دریافت کپی گواهی موقت دیپلم به یکی از دفاتر خدمات پستی مراجعه نموده و رسید پستی را به بایگانی آموزشکده تحویل نمایید.
4- اصل مدرک دیپلم (در صورت ارائه گواهی موقت دیپلم با مراجعه به بایگانی و اخذ گواهی موقت دیپلم و مراجعه به کارشناس رشته مربوطه جهت دریافت نامه و مراجعه به آموزش و پرورش جهت دریافت اصل مدرک دیپلم)