(فارسی | كوردی | English)

 1- دانشجو باید ابتدا وارد سامانه سیدا شده و درخواست گواهی اشتغال به تحصیل خود را ثبت نماید
2- نداشتن بدهی مالی ضروری است
3- مراجعه به کارشناس رشته تحصیلی مربوطه و دریافت پرینت گواهی
4- امضا ریاست آموزشکده (آقای بهرام پور)
5- مراجعه به دبیرخانه