معاونت سمـــا سنندج

 
آگهی مزایده
 
مرکز آموزشی و فرهنگی سما واحد سنندج در نظر دارد واحد انتشارات و بوفه آموزشکده فنی و حرفه ای سما و بوفه مدارس پسرانه و دخترانه و پیش دبستانی سما سنندج را به صورت مجزا از طریق مزایده عمومی به افراد واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان می توانند پس از انتشار این آگهی جهت دریافت وتحویل اوراق مزایده در ساعات اداری به نشانی: سنندج، بلوار پاسداران، پایین¬تر از هتل شادی، بلوار نظام مهندسی آموزشکده سما واحد سنندج قسمت امور اداری مراجعه نمایند. ضمناً هزینه درج آگهی بر عهده برندگان مزایده بوده و این مرکز آموزشی در قبول یا رد پیشنهادات مختار خواهد بود.
 
تلفن: 16- 33669415  داخلی 204