(فارسی | كوردی | English)

 
 
1.رابطه خود را با پروردگار تقویت کنید
 تحکیم رابطه ی با پروردگار کمک کننده است، گره گشا است.مقدمه است برای تعالی روحی، برای عروج .
2. نقش خود را در بالندگی دانشگاه و حراست از انقلاب ایفا کنید: 
اساتید ما باید نقش خود را در ایجاد بالندگی در دانشگاه از یک سو و حراست از ارزش های انقلاب و اسلام در دانشگاه از سوی دیگر پیدا کنند و تعریف کنند یعنی باید نقش آفرینی کنند.
۳-مسائل مهم کشور را تبیین کنید: الگوی پیشرفت ایرانی – اسلامی را پیدا کنیم.
چرا باید برای پیشرفت ما، دست های غربی الگو بدهند به صورت همین سند توسعه ی پایدار یا ۲۰۳۰ و امثال اینها؟ اینها کار
کیست؟ کار شماها است، کار دانشگاهها است، کار اساتید است.
۴. برای آینده کشور فکر و تلاش کنید:
 یکی از وظایف دانایان و خردمندان و نخبگان یک کشور نگاه به آینده است.ما می خواهیم بیست سال بعد چه جور ایرانی داشته باشیم این مهم است.
۵. جوان انقلابی تربیت کنید: 
دانشگاه باید انقلابی باشد دانشجو باید انقلابی باشد دانشجو باید یک مسلمان  مجاهد فی سبیل ا... باشد به این سمت باید هدایت بکند.
6. با روش و منش خود دانشجویان را تربیت کنید: 
استاد فقط به معنای معلم نیست بلکه به معنای مربی نیز هست این یک راز طبعی مکشوف برای همه است.کسی که ما از او چیزی یاد می گیریم و بابی از دانش را به روی ما باز می کند به طور طبیعی یک نفوذی در قلب و روح ما ایجاد می کند.
۷- در بهره برداری از ظرفیت های کشور در مقابله با تحریم ها نقش آفرینی کنید: 
یک ملتی، یک حرکتی، یک هویّتی بهوجود آمده است مبتنی بر منابعی و مبادیای درست نقطهیمقابل مبادی نظام استکبار و نظام ظلم و انظلام؛ نمیخواهند این به جا یی برسد؛ ما در یکچنین موقعیّتی هستیم؛ ما در یکچنین جایگاهی هستیم.
8. از فضای معنوی رمضان برای تأثیر بیشتر روی دانشجو استفاده کنید
سعى کنیم ازاین فضاى معنویّت و صفا که در ماه رمضان در سطح جامعه عمومیّت دارد، براى ارتباطات صحیح
و معنوى میان خودمان و دیگران استفاده کنیم و تصمیمهاى درست بگیریم، اقدامهاى درست بکنیم؛ خوشبینى را، اعتماد را، ایجاد محبّت را، خیرخواهى نسبت به یکدیگر را در ارتباطات خودماندخالت بدهیم، و این بهره را از ماه رمضان ببریم که در روابط اجتماعى و روابط انسانى یک تلطیفى به وجود بیاوریم
9. نگذارید حرکت علمی کشور متوقف شود: 
یکى از نقشههاى مهمّ دشمن، متوقف کردن حرکت علمى در کشور است. خب، وقتى این را فهمیدیم،
برمیگردیم به دانشگاه؛ اینجا آن مدیریّت جهادى که ما عرض کردیم، معنا پیدا میکند. چون جهاد
عبارت است از تلاشى که در مقابل یک دشمنىاى انجام میگیرد؛ هر جور تلاشى جهاد نیست. جهاد
عبارت است از آن تلاشى که در برابر یک چالش خصمانه از سوى طرف مقابل صورت میگیرد؛ این
جهاد است.
10 . فعالیتهای علمی ناظر به نیازهای کشور باشد
در کار علمى و فعالیّت علمى بحمدالله حرکت شروع شده است؛ یک نکتهى اساسى در فعالیّتهاى
علمى این است که فعالیّت علمى کشور، ناظر به نیازهاى کشور باشد که این بهطور کامل امروز
تأمین شده نیست.
11 . از جایگاه استادی برای تربیت دانشجویان استفاده کنید
استاد جایگاه تأثیرگذارى در ذهن شاگردان خودش دارد؛ خاصیّت استادى این است؛ یعنى
تفوّق علمى شما بر دانشجو و تعلیمى که به او میدهید، یک جایگاه اثرگذارى براى شما در
ذهن او و در شخصیّت او به وجود مىآورد؛ از این جایگاه براى تربیت دانشجویتان استفاده
کنید.
۱۲. محیط دانشگاه را کار اصلی خود بدانید
استاد، محیط دانشگاه را کار اصلى خود و دلبستگى اصلى خود بداند؛ نه کار دوّم؛ نه کار فرعى و تبعى. استاد
در دانشگاه مکث داشته باشد، توقّف داشته باشد، حضور داشته باشد، نیازهاى علمى دانشجو را برطرف
کند، با دانشجو ارتباط برقرار بکند، صِرف رفتن و یک اداى تکلیفى بهنحو اجمالى انجام دادن و آمدن نباشد؛
این هم نکتهى دیگرى است که عرض کردیم.
13 . استادان معارف با هوشمندی و معلومات به روز با دانشجو مواجه شوند
اگر استاد معارف با هوشمندى، باتکیه ى به معلومات عمیق و بهروزشدهى در مسائل گوناگون فکرى و اسلامى، با دانشجو مواجه بشود، ما بیشترین سود را از حضور اساتید معارف در دانشگاه خواهیم برد
14 . نگذارید شتاب علمی کشور کند شود
اسلام برای علم ارزش ذاتیقائل است - لیکن علاوهی بر این ارزش ذاتی، علم قدرت است. یک ملت برای اینکه راحت زندگی
کند، عزیز زندگی کند، با کرامت زندگی کند، احتیاج دارد به قدرت. عامل اصلی که به یک ملت اقتدارمی بخشد، علم است.
15 . کار علمی باید در خدمت نیازهای کشور قرار بگیرد
«گفتمان علم و پیشرفت علمی » و «گفتمان پیشرفت عمومی کشور » - یعنی انگیزه برای سهیم شدن
دانشگاه در پیشرفت کشور - در دانشگاه باید حفظ شود؛ که البته امروز وجود دارد، اما باید حفظ و
تقویت شود. هیچ چیزی نباید با این گفتمان در دانشگاه مزاحمت کند.
16 . تحقیقات دانشگاهی را با صنعت و تجارت گره بزنید
اصرار بر گره خوردن تحقیقات دانشگاهی با صنعت و تجارت؛ این حرفی است که ما ده دوازده سال
آن را تکرار کردیم، به دولتها هم گفتیم، به دانشگاهها هم گفتیم؛ البته تا حدود زیادی هم تحقق
پیدا کرده، اما به طور کامل نه. این موضوع، هم برای دانشگاهها مفید است، هم برای صنعت ما،
و همچنین برای تجارت ما، و همچنین برای کشاورزی ما.
17 . در نوآوریهای علمی و فناوری رقابت سازنده ایجاد کنید
اصرار بر ایجاد رقابت سازنده در نوآوری. یک رقابت قوی و سازنده و جدی باید در کشور به وجود
بیاید برای نوآوریهای علمی، و بر اثر آن، نوآوریهای فناوری. رقابت بین دانشگاههای کشور،
رقابت بین اساتید، رقابت بین نخبگان، باید به وجود بیاید.
18 . از پیشرفت علمی برای گسترش و نفوذ زبان فارسی استفاده شود
از پیشرفت علمی در کشور برای گسترش و نفوذ زبان فارسی استفاده شود. زبان خیلی مهم است برادران و
خواهران عزیز! اهمیت زبان ملی یک کشور برای خیلیها هنوز دانسته و شناخته نیست. زبان فارسی باید
گسترش پیدا کند. باید نفوذ فرهنگی زبان فارسی در سطح جهان روزبهروز بیشتر شود. فارسی بنویسید،
فارسی واژهسازی کنید و اصطلاح ایجاد کنید.
19 . به مسئولیت خود در قبال تحولات دنیا توجه کنید
آنچه که به نظرم میرسد لازم است، این است که دانشگاههای کشور و حوزه های علمیه ی کشور در این شرائط، مسئولیت سنگینی دارند. کار توفیق ملت ایران و کشورایران در این برههی بسیار مهم و حساس تاریخی، در درجهی اول بر دوش دانشمندان است.
 
20 . به مسئولیت خود نسبت به رفع اشکالات کشور عمل کنید
پیشرفتها خیلی خوب بوده، نکات مثبتی وجود دارد و نکات منفیای هم وجود دارد که در گفتارها غالبا
بهاشاره به آنها اکتفاء شد؛ پرداخته نشد. ما نقاط منفی داریم؛ هم در زمینهی مدیریتهای علمی، هم در
زمینه ی برنامه ریزیهای گوناگون بر اساس دانشی که در دانشگاه تولید میشود، در سطح کشور، در سطح
جامعه؛ باید اینها را برطرف کرد.
21 . فرهنگ تلاش برای جبهه حق را گسترش دهید
فرهنگ تلاش و مجاهدت برای جبهه ی حق باید در دانشگاه توسعه پیدا کند؛ فرهنگ معنویت
و اخلاق، یا آنچنان که یکی از آقایان بیان کردند، هنر به معنای آزادگی، به معنای سربلندی، به
معنای ارزش؛ این فرهنگ باید در دانشگاه توسعه پیدا کند. در این مورد، نقش اساتید، نقش بسیار
برجستهای است؛ و این همان فرماندهی جنگ نرم است که من مکرر مطرح کردم و گفتم اساتید
فرماندهان جنگ نرمند.