معاونت سمـــا سنندج

 پیرو بازدید هیات نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان و تحلیل گزارش های مربوطه از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی استان از جمله آموزشکده فنی و حرفه ای سما سنندج در ارتباط با فضاهای کالبدی، امور آموزشی، امور دانشجویی، امور فرهنگی، امور اداری و مالی، امور رفاهی و بهداشتی و گفتگو با دانشجویان ، کارکنان و اعضای هیات علمی و کارگروه تخصصی و هیات نظارت و ارزیابی استانی به عملکرد آموزشکده سما واحد سنندج درزمینه های فوق الذکر شایسته تقدیر و تشویق شناخته شد و متعاقب اعلام نظر هیات  نظارت و ارزیابی استانی به رئیس شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی استان طی نامه شماره 21/11/2/7461 مورخ 94/7/14 از عملکرد مناسب این اموزشکده تقدیر و تشکر نمود.