معاونت سمـــا سنندج
1396/06/07   [۶۱۸۶ بازدید]

ابتدا باید در سایت www.azmoon.org  ثبت نام نمایید و با در دست داشتن مدارک زیر به آموزشکده مراجعه فرمایید
1ـ اصل مدرك دیپلم یا گواهی موقت در یكی از شاخه‌های فنی و حرفه‌ای یا كاردانش ونظری، سه برگ تصویر از هركدام (در صورت عدم ارائه اصل مدرك دیپلم چكی به مبلغ 10,000,000 ریال بدون تاریخ در وجه آموزشكده سماو اصل گواهی موقت دیپلم الزامی است).
2-مراجعه به دفاتر خدمات ارتباطی جهت دریافت تاییدیه تحصیلی دیپلم
2ـ اصل كارت ملی وسه برگ تصویر از آن 
3ـ اصل شناسنامه و دو سری تصویر روشن و خوانا از تمام صفحات آن
4ـ شش قطعه عكس 4×3 تمام رخ پشت نویسی شده
5ـ مدركی كه وضعیت خدمت وظیفه برادران پذیرفته شده را مشخص نماید .
6ـ ارائه اصل رسید بانكی مبنی بر پرداخت هزینه خدمات آموزشی به مبلغ 1,060,000 ریال به حساب جاری شماره 0104951879008 دانشگاه آزاد اسلامی نزد بانك ملی شعبه زبرجد خیابان پاسداران تهران
7ـ پرداخت اینترنتی شهریه به حساب آموزشكده سما (داشتن كارت سیبا بانك ملی و كارت‌های عضو شتاب ضروری است)