معاونت سمـــا سنندج
1394/10/11   [۱۳۲۸ بازدید]

اهم وظایف رئیس امور عمومی :

شاغل در این پست با رعایت قوانین و مقررات به انجام وظایف ذیل می پردازد : 
‐ نظارت بر حسن عملكرد مجموعه تحت سرپرستی .
‐ گردآوری و بررسی گزارش های ادواری از عملكرد بخشهای تحت سرپرستی .
‐ بازنگری گزارشها و اتخاذ تصمیم برای رفع كاستی ها و تقویت توانایی ها .
‐ گردآوری و بررسی نیازهای سایر قسمت ها و نظارت بر تأمین نیازهای اداری .
‐ نظارت و بازبینی مستمر بر موجودی انبار و چگونگی تأمین ملزومات اداری .
‐ برنامه ریزی برای بازرسی مستمر و منظم شبكه داخلی برق  آب  تلفن و تأسیسات آموزشكده .
‐ نظارت بر انجام مناسب و به موقع امور تعمیرات و دریافت گزارش عملیات .
‐ تهیه و تنظیم فهرست احتیاجات سالیانه آموزشكده باتوجه به گزارش ملزومات سال قبل .
‐ انجام سایر امور ارجاعی مربوطه از طرف مقام مافوق .