معاونت سمـــا سنندج
1394/10/11   [۱۳۲۷ بازدید]

اهم وظایف مدیر امور اداری :

شاغل در این پست با رعایت قوانین و مقررات به انجام وظایف ذیل می پردازد : 
‐ كسب آگاهیهای لازم در رابطه با قوانین و مقررات مربوط.
‐ نظارت بر روند فعالیت ها و كاركرد مجموعه تحت سرپرستی.
‐ بازنگری و تشخیص كاستیهای یا تهدید های زیر مجموعه تحت سرپرستی و ارائه رهنمونهای لازم برای رفع نواقص
‐ گرد آوری گزارشهای نیازسنجی سایر قسمت ها و معاونت ها و ارائه گزارشی كامل و مدون در این رابطه به مقام مافوق
‐ نظارت بر حسن انجام امور مربوط به ارتقا شغلی كاركنان- امور مربوط به جذب یا انفصال  محاسبه مرخصی های روزانه، ماهانه و سالانه و سایر امور اداری مربوطه.
‐ انجام سایر امور ارجاعی مربوط از طرف مقام مافوق.
‐ صدور ابلاغ مرخصی ها، مأموریت ها و ... بر اساس آئین نامه ها و دستور العملهای مربوط.
‐ نظارت بر حضور مرتب كاركنان غیر آموزشی آموزشكده و انجام اقدامات لازم در مورد غیب آنها با اطلاع و نظر ریاست آموزشكده.