معاونت سمـــا سنندج
1394/10/11   [۱۴۴۷ بازدید]

امور فارغ التحصیلان
کارشناس امور فارغ التحصیلان :
نام و نام خانوادگی : محمد فواد منوچهری
آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد ژئو فیزیک 
سمت : کارشناس فارغ التحصیلان
اهم وظایف كارشناس امور فارغ التحصیلان و مشمولین :
شاغل در این پست با رعایت قوانین و مقررا ت به انجام وظایف ذیل می پردازد : 
‐ بررسی و ارزیابی پرونده تحصیلی و ارزیابی وضعیت تحصیلی و رفع مشكلات احتمالی در روند فارغ التحصیلی دانشجویان.
‐ ارتباط با كارشناسان اموزشی و دانشجویی و اطلاع رسانی در زمینه ضوابط فارغ التحصیلی به منظور كاهش مشكلات
دانشجویان در صدور گواهینامه ها و دانشنامه های تحصیلی .
‐ اجرای دقیق دستورالعمل های فارغ التحصیلی وپیگیری صدورگ واهینامه ودانشنامه های فارغ التحصیلان آموزشكده از طریق مراجع ذیربط .
‐ اطلاع رسانی به دانشجویان در زمینه ضوابط فارغ التحصیلی به منظور پیشگیری از مشكلات تحصیلی .
‐ انجام امور مربوط به صدور تاییدیه های مدرك تحصیلی بنا به درخواست دانشجویان .
‐ پیگیری معافیت تحصیلی دانشجویان و اطلاع رسانی مناسب به آنان .
‐ پیگیری دریافت مجوز های خاص در رفع مشكلات پرونده تحصیلی دانشجویان .
‐ آماده سازی پرونده تحصیلی دانشجویان و پیگیری ارسال آن به مراجع ذیربط جهت انجام مراحل فارغ التحصیلی .
‐ استخراج آمار دانشجویان فارغ التحصیل و تمهید مقدمات بر اساس زمانبندی لازم برای انجام امور فارغ التحصیلی .
‐ استخراج اسامی دانشجویان ترك تحصیل و مشمول و اعلام اسامی به مسئولین مافوق جهت پیگیری .
‐ شركت در دوره های آموزشی همایشها و نشستهای مرتبط با وظایف محوله .
‐ انجام امور نظام وظیفه دانشجویان مشمول خدمت وظیفه عمومی مطابق با ضوابط و دستورالعمل های صادره .
‐ اطلاع رسانی به دانشجویان در امور مربوط به نظام وظیفه و بررسی وضعیت آنان در هر ترم تحصیلی.
‐ انجام سایر امور ارجاعی مربوط حسب صلاحدید مقام مافوق .
 
شرایط تحویل مدرک گواهینامه موقت دوره ی کاردانی:
دانشجویان پسر :تحویل برگه تسویه حساب+ اصل کارت پایان خدمت
دانشجویان دختر: تحویل برگه تسویه حساب
 
شرایط تحویل  مدرک دانشنامه :
دانشجویان پسر :
اصل گواهینامه موقت تحویل داده شده+ اصل کارت پایان خدمت+تسویه وام دانشجویی در صورت وام دار بودن+ تحویل برگه تسویه حساب
دانشجویان دختر:
اصل گواهینامه موقت تحویل داده شده +تسویه وام دانشجویی در صورت وام دار بودن+ تحویل برگه تسویه حساب
ساعت پاسخگویی به دانشجویان جهت انجام امور فارغ التحصیلی دانشکده سما سنندج :
ساعت 10-12
تلفن تماس واحد فارغ التحصیلان دانشکده سما سنندج:
33669415داخلی : 209