(فارسی | كوردی | English)

آگهی مزایده 
 مرکز آموزشی و فرهنگی سما واحد سنندج با دارا بودن بیش از 700 نفر دانشجو و 1000 نفر دانش آموز در سه دوره تحصیلی در نظر دارد واحد انتشارات و بوفه آموزشکده فنی و حرفه ای سما و بوفه (تهیه و طبخ غذا) مدارس پسرانه و دخترانه سما را به صورت مجزا از طریق مزایده عمومی به افراد واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان می توانند حداکثر به مدت 5 روز از تاریخ انتشار این آگهی جهت دریافت و تحویل اوراق مزایده در ساعات اداری به نشانی: «سنندج، بلوار پاسداران، پایین تر از هتل شادی، بلوار نظام مهندسی آموزشکده سما واحد سنندج قسمت امور اداری» مراجعه نمایند. ضمناً هزینه درج آگهی بر عهده برندگان مزایده بوده و این مرکز آموزشی در قبول یا رد پیشنهادات مختار خواهد بود. 
تلفن: 16- 33669412  داخلی 204